A A A

Kadencja 2020-2024

 
UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 20 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 25 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych   [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 37 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 38 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych  [pobierz uchwałę
 
 
Ustala się następujący terminarz czynności wyborczych:

1)    do dnia 10 grudnia 2019 r.
 • określenie przez UKW trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów;

2)    do dnia 31 grudnia 2019 r.    
 • wybór wydziałowych komisji wyborczych;

3)    do dnia 20 stycznia 2020 r.   
 • ustalenie przez UKW liczby mandatów na wydziałach oraz w okręgach wyborczych w celu dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
 • utworzenie przez UKW okręgów wyborczych;

4)    do dnia 27 stycznia 2020 r.   
 • ustalenie przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW terminu wyboru elektorów studenckich z uwzględnieniem wymogów terminarza czynności wyborczych,
 • ustalenie przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW terminu wyboru elektorów doktoranckich z uwzględnieniem wymogów terminarza czynności wyborczych,
 •  powołanie okręgowych komisji wyborczych,
 • określenie przez wydziałowe komisje wyborcze trybu wyboru przedstawicieli do rad wydziałów zgodnie z regulaminami wydziałów (nie dotyczy przedstawicieli studentów i doktorantów),
 • określenie przez wydziałowe komisje wyborcze trybu wyboru przedstawicieli do kolegiów elektorów wydziałów (nie dotyczy przedstawicieli studentów i doktorantów);
5)    do dnia 17 lutego 2020 r.    
 • wybór członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
 • wybór elektorów studenckich,
 • wybór elektorów doktoranckich;

6)    dnia 3 marca 2020 r.    
 • pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu – głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na Rektora;

7)    do dnia 6 marca 2020 r. 
 • zgłaszanie do UKW kandydatów na przedstawicieli do Senatu;

8)    do dnia 11 marca 2020 r.
 • zgłoszenie Senatowi przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora;

9)   skreślony

10)   do dnia 20 maja 2020 r.
 • posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na Rektora;

11)    do dnia 22 maja 2020 r.
 • rejestracja przez UKW kandydatów na Rektora;

12)    dnia 25 maja 2020 r.
 • zebranie przedwyborcze z kandydatami na Rektora;

13)    dnia 17 czerwca 2020 r.    
 • wybór Rektora przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
 • wybór członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu;

14)    do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • spotkania prezentujące kandydatów na członków Senatu na wydziałach,
 • wybór członków Senatu na wydziałach,
 • wybór do rad wydziałów przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawicieli doktorantów i przedstawicieli studentów (jeżeli regulamin wydziału przewiduje ich udział),
 • wybór do kolegiów elektorów wydziałów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich (poza profesorami, profesorami uczelni i nauczycielami akademickimi mającymi stopień doktora habilitowanego), przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawicieli doktorantów i przedstawicieli studentów (w przypadku gdy zachodzą przesłanki określone w Statucie);

15)    do dnia 31 sierpnia 2020 r.    
 • zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na dziekana;

16)    do dnia 20 września 2020 r.
 • zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na prodziekanów do spraw studenckich;

17)    do dnia 20 grudnia 2020 r.    
 • wybór członków rad naukowych dyscyplin.